3D Revue Kniha 

   Vlado Staněk, vlado@vlado.cz
   Tento článek lze volně šířit jen se svolením šéfredaktora.

 

Obsah
Žijte na MAX! Žijte s 3D REVUE!
Software: 3D Studio Max r2
Práce se stohem (stack), modifikátory FFD 2x2x2, šum (noise), vytáhnout do prostoru (extrude)

Kniha geometrická
Kniha zubatá
Kniha svázaná

Kniha konečná
Zpět

 

Kniha geometrická

Začneme tím, že si vymodelujeme kvádr. Kreslíme v pohledu shora, aby nám odpovídal souřadnicový systém. Samozřejmě není problém aktivovat jiný souřadnicový systém, ale většina z nás zřejmě pracuje s osovými souřadnicemi závislými na aktivním pohledu.

Na panelu úprav (modifiers) nastavíme kvádru tyto parametry:
+ délka (length) = 150
+ šířka (width) = 100
+ výška (height) = 25

Pro účely aplikovaných efektů ještě zvýšíme počet šířkových segmentů (width segs) = 8 a výškových segmentů (height segs) na 50. Víme, že díky stohovací (stack) architektuře použitých úprav objektu ve 3D Studiu Max se můžeme ke všem parametrům kdykoliv vrátit.

Na kvádr - budoucí masu zavřených stránek - použijeme modifikátor volné deformace FFD 2x2x2. Sklouzneme na vodící body mřížky, což je dílčí prvek (sub-object) modifikátoru FFD. Přepneme se do pohledu zpředu a tahem myši označíme oba vodící body v levém dolním rohu knihy (v tomto pohledu jsou v zákrytu za sebou). Potáhneme jimi ve směru osy X doleva. Tím jsme vytvořili zkosenou hranu způsobenou ohybem tlustého svazku listů.

GoUP

Kniha zubatá
Listy na sobě nikdy neleží přesně. Různý ohyb stránek způsobí, že navršený papír vytvoří na vnějším hřbetu drobné vrásky. Docílíme jich, když aplikujeme zkosenou krychli aplikujeme šum (noise). Trik spočívá v tom, že šum necháme působit jen v jedné, maximálně dvou rovinách.

Aplikujte šum s parametry:
+ zdroj (seed) = 12 mění tvar šumu
+ měřítko (scale) = 4 ponecháme malé, aby šum vynikl
+ síla (strength) ve směru X = 2, Y = 1 a Z = 0

Zaškrtneme fraktální algoritmus pro výpočet šumu. Nahodilost tvarů je pestřejší a méně pravidelná. Vidíme, jak se na boku knihy objevila žebra nepřesně poskládaných a různě ohnutých listů.

Předtím než dále upravíme knihu, spojíme celý stoh modifikátorů (collapse stack). Jak víme, některé modifikátory, například FFD, pracují se soustavou vodících bodů. Některé později aplikované úpravy mohou působit jen na tuto soustavu, místo aby ovlivnily přímo body objektu. Výsledky deformací se mohou silně vzdálit našemu záměru.

Všimneme si, že pravý - vnitřní hřbet knihy je vlivem šumu zubatý. Na vnitřní straně listů však není tento efekt žádoucí, neboť zde jsou listy napevno slepeny vazbou. Vadu odstraníme tak, že se vnoříme do objektu (sub-object) na úroveň vrcholu (vertex). Tahem myši v pohledu zepředu označíme všechny na pravé hraně knihy.

Aktivujeme nástroj pro neproporční změnu velikosti (non-uniform scale). Zároveň omezíme vliv transformace jen na osu X. Tahem "zmenšujeme" body jen v jednom směru, až se hřbet vyhladí do roviny.

GoUP

Kniha svázaná
Pružnost masívu ohnutých stránek způsobí na knize ohyb. K němu nás opět dovede modifikátor volné deformace FFD, tentokrát FFD 4x4x4. V pohledu zpředu aktivujeme všech šestnáct vodících bodů. Nezapomeňte sklouznout do úrovně sob-objektu! Vodící body posuneme nahoru a mírně doprava. Kniha se hned přizpůsobuje novému tvaru.

Zbývá jen ohnout hřbet, aby se přizpůsobil vazbě. Zvolíme pravý sloupec šestnácti vodících bodů a otočíme jej. Já jsem vychýlil vazbu o 20 stupňů po směru ručiček.

Nakonec model knihy zkompletujeme. Blok stránek zkopírujeme a horizontálně zrcadlíme. Oba celky k sobě přisuneme tak, aby se vzájemně dotýkaly. Ještě je třeba vytvořit vazbu. nakreslíme ji jako křivku (spline) ručně, anebo ji importujeme z nějakého vektorového kreslícího programu. Tvary vytáhneme do prostoru (extrude) tak, aby mírně přesahoval masiv stránek.

GoUP

Kniha konečná
Abychom z moudré zašlé knihy mohli načerpat něco zkušeností, musíme ji naplnit textem a obrázky. A pak již jen oprašte vývěsní štít a otevřete si svou první virtuální knihovnu vytvořenou podle první lekce 3D REVUE ve 3D Studiu Max.

GoUP

[copyright.htm]